1965


Galerie Schmücking, Braunschweig

rmm 219 - 1965
1965 /imprimeur Michel Cassé, Paris / editeur Galerie Schmücking, Braunschweig - 1 pièce

1965 - 25 pièces
2 imprimeurs en 1965
- Michel Cassé, Paris
- Erker-Presse, Saint-Gall

5 éditeurs pour les pièces de 1965
- l'artiste
- Editions Erker, Saint-Gall
- Galerie Schmücking, Braunschweig
- Fratelli Fabbri editori, Milan
- Erker-Verlag, Saint-Gall

éditeur : Galerie Schmücking, Braunschweig
1 pièce à partir de 1 série
- 1965 Michel Cassé, Paris

biographie
recherche
page de titre