1976


Erker-Verlag, Saint-Gall

rmm 504 - 1976

rmm 513 - 1976

rmm 518 - 1976
1976 /imprimeur Erker-Presse, Saint-Gall / éditeur Erker-Verlag, Saint-Gall - 3 pièces

1976 - 34 pièces
2 imprimeurs en 1976
- Erker-Presse, Saint-Gall
- [?: Henri Goetz]

4 éditeurs pour les pièces de 1976
- Erker-Presse, Saint-Gall
- Erker-Verlag, Saint-Gall
- Fritz-Winter-Haus, Ahlen (Westphalie)
- Erker | Galerie · Verlag · Presse, Saint-Gall

éditeur : Erker-Verlag, Saint-Gall
5 pièces à partir de 3 séries
- 1965 Erker-Presse, Saint-Gall
- 1973 Erker-Presse, Saint-Gall
- 1976 Erker-Presse, Saint-Gall

biographie
recherche
page de titre