1965


Editions Erker, Saint-Gall

rmm 242 - 1965
1965 /imprimeur Erker-Presse, Saint-Gall / editeur Editions Erker, Saint-Gall - 1 pièce

1965 - 25 pièces
2 imprimeurs en 1965
- Michel Cassé, Paris
- Erker-Presse, Saint-Gall

5 éditeurs pour les pièces de 1965
- l'artiste
- Editions Erker, Saint-Gall
- Galerie Schmücking, Braunschweig
- Fratelli Fabbri editori, Milan
- Erker-Verlag, Saint-Gall

éditeur : Editions Erker, Saint-Gall
1 pièce à partir de 1 série
- 1965 Erker-Presse, Saint-Gall

biographie
recherche
page de titre